VEDTÆGTER

SNEKKERSTEN BADELAUGS VEDTÆGTER

§1
Snekkersten Badelaug er stiftet 3. April 2003 og har hjemsted i Snekkersten,
Helsingør Kommune.

§2
Badelaugets formål er at tilvejebringe gode faciliteter for badning hele året ved Snekkersten Havn.

§ 3
Badelauget optager fortrinsvis medlemmer fra Helsingør Kommune. Der optages kun medlemmer, som er fyldt 18 år.

Indmeldelse foregår ved udfyldelse og indsendelse af blanketten på foreningens hjemmeside eller ved personlig henvendelse til formanden.
Kommunikationen imellem foreningen og medlemmerne foregår med e-mail og ved opslag i omklædningsrummene.

§ 4
Badelaugets medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling og forfalder til betaling senest 1. oktober samme år med udsendelse af opkrævning 1. september. Indbetaling af kontingent sker til foreningens pengeinstitut* eller anden af bestyrelsen besluttet ordning. Husk at angive det fulde navn. Kontingent kan undtagelsesvis indbetales kontant på den ordinære generalforsamling. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes som udmeldte.I forbindelse med udbygning af Badelaugets faciliteter kan det besluttes, at medlemmerne betaler medlemsindskud. Indskuddet er et engangsbeløb. Størrelsen af indskuddet og fristen for dets betaling fastsættes af Badelaugets generalforsamling. Medlemmer, der efter ét eller flere foreningsårs pause genindtræder i Badelauget, betaler påny medlemsindskud. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at fritage et medlem for den nye betaling af medlemsindskud. Bestyrelsen har af generalforsamlingen bemyndigelse til, i hvert enkelt, beskrevet og for generalforsamlingen forelagt og godkendt projekt, at optage lån til projektets gennemførelse. Generalforsamlingens godkendelse indebærer, at medlemmerne hæfter Pro Rata i lånets løbetid.

§ 5
Badelaugets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Badelaugets bestyrelse aflægger et revideret regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 6
Snekkersten Badelaug ledes af en bestyrelse på 5 personer inklusive formanden. Bestyrelsen er på valg hvert år, genvalg kan finde sted. Badelaugets formand vælges af generalforsamlingen blandt bestyrelsens medlemmer.

Der vælges hvert år 2 suppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant, genvalg kan finde sted. Sker der afgang i årets løb indtræder suppleanterne
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 3 medlemmer til stede . Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Kassereren har ansvaret for et forsvarligt regnskab, som på anfordring skal være tilgængeligt for bestyrelsen. Badelaugets midler anbringes i bank, sparekasse eller let omsættelige værdipapirer. Badelaugets revisorer har ret til at gennemgå foreningens regnskaber og kassebeholdning til enhver tid.

§ 7
Snekkersten Badelaug tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen træffer aftaler om drift og vedligehold af Badelaugets faciliteter.

§ 8
Badelaugets bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem. En sådan beslutning kan af den pågældende forlanges forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

§ 9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel ved email til medlemmerne og almindelig post til de medlemmer, som ikke har oplyst email-adresse . Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal mindst omfatte:
· Valg af dirigent
· Aflæggelse af bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse heraf
· Aflæggelse og godkendelse af regnskab
· Behandling af fremsatte forslag
· Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent for den næstkommende
  badesæson**.
· Valg til bestyrelsen
· Valg af formand
· Valg af 1. og 2. suppleant
· Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
· Eventuelt

Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. Der kan stemmes ved skriftlige fuldmagter, idet et medlem højst kan have 2 fuldmagter. Til vedtagelse af Badelaugets opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3⁄4 af de tilstedeværende stemmer afgives for forslaget. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men er forslaget vedtaget med 3⁄4 af de tilstedeværende stemmer, indkaldes inden 3 uger en ny generalforsamling med mindst 2 ugers varsel med almindelig post eller e-mail til medlemmerne. Vedtagelse eller forkastelse af forslaget sker ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af opløsning tilfalder Badelaugets likvide midler medlemmerne. Badelaugets øvrige aktiver afhændes under overholdelse af eventuelle aftaler mellem Badelauget og Fonden Snekkersten Havn, Skov- og Naturstyrelsen – Øresund og Helsingør Kommune. Den ordinære generalforsamling vedtager et ordensreglement. Medlemmerne er pligtige til at overholde de i ordensreglementet fastsatte bestemmelser. Såfremt et medlem ikke følger disse, kan medlemmet ekskluderes af foreningen, jf. § 8.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig begæring fra mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer. En sådan begæring skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal senest 2 uger efter modtagelsen af begæringen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel ved email til medlemmerne og almindelig post til de medlemmer, som ikke har oplyst email-adresse .

Senest ændret og vedtaget på Snekkersten Badelaugs ordinære generalforsamling d. 08.09.2019.

 

* (pr. 08.09.2019)     Spar Nord: Reg. nr. 9056, kt. Nr. 4579574424

** (pr. 08.09.2019)    1. sep. – 31. maj